Projekt Równać Szanse 2007       

"Odkrywamy walory przyrodnicze naszej gminy"

Aktualności:

IV miejsce w Polsce w konkursie Spring alive

FESTYN PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

Trzy czatownie dla drapieżników

Ognisko integracyjne uczestników projektu

Folder reklamowy wykonany w ramach projektu

Zdjęcia z wystawy fotograficznej "Przyroda gminy Boguszów-Gorce"

Wycieczka nad Zbiornik Mietkowski

Gminny konkurs „Czy znasz bogactwo przyrodnicze naszej gminy?”

Wyniki konkursu fotograficznego "Fotografujemy przyrodę naszej gminy"

Integracyjne wyjście terenowe - Dzikowiec

Spotkanie z fotografem przyrody Krzysztofem Żarkowskim

Podglądamy ptaki na szkolnym podwórku

 Wyjście terenowe uczestników programu "Równać szanse" - Rozlewiska pod Mniszkiem

Aparat fotograficzny do realizacji projektu

 Wyjście terenowe uczestników programu "Równać szanse" w okolice Lubominka

Relacja z prezentacji budek lęgowych

„ To sprawa nie byle jaka, zrobić domek dla ptaka „

Relacja z aukcji budek lęgowych

Od wielu lat w naszej szkole funkcjonuje nieformalna grupa ludzi ( nauczyciele, studenci biologii, młodzież szkolna, mieszkańcy)  zaangażowana w działania na rzecz edukacji ekologicznej i  ochronę przyrody naszej gminy. Prowadzą oni od wielu lat  monitoring flory i fauny, a  w szczególności ornitofauny. Walory przyrodnicze naszej gminy, dawnego ośrodka przemysłu górniczego, nie były doceniane ani szczegółowo opracowane, pomimo ich wysokiej wartości. Zrodził się pomysł utworzenia przy  szkole lokalnego centrum aktywności ekologicznej,  wymaga to jednak środków na zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego bazę do prowadzenia zajęć, obserwacji, dokumentowania i promowania przyrody naszej gminy. Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć rozwijających zainteresowania ekologiczne, fotograficzne, medialne  uczniów, tak by stali się strażnikami miejsc przyrodniczo cennych i umieli podejmować szersze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości, zachowania i promowania zasobów przyrody oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Miejsca przyrodniczo cenne gminy Boguszów-Gorce

1. Lubominek, 2.Południowe podnóża masywu Chełmca, 3. Rozlewiska pod Mniszkiem, 4. Szczytowa część masywu Mniszka, 5. Podmokłe rozlewiska olszowe i oczko wodne, 6. Suche wzgórza z fragmentem wrzosowisk, 7. Podmokłe turzycowisko, 8. Podmokłe łąki rdestowo-ostrożeniowe, 9. Rozlewiska potoku Miła, 10. Żyzna buczyna sudecka pod Dzikowcem Wielkim, 11. Bukowa góra w masywie Dzikowca, 12. Fragment starej buczyny na Dzikowcu Małym, 13. Stare kamieniołomy melafiru z przyległymi łąkami.

Opracowali na podstawie własnych obserwacji terenowych: Piotr Wasiak, Anna Kogut i Adeart Kogut

Mimo wyjątkowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, w gminie Boguszów-Gorce nie wyznaczono dotychczas miejsc szczególnie cennych. Opisane miejsca mogą tworzyć ścieżkę przyrodniczą, wymagają jednak szerszej dokumentacji.

Projekt wspiera działania statutowe gminy w zakresie ochrony środowiska oraz promocji jej walorów przyrodniczych i turystycznych. Szkoła od lat prowadzi szeroki zakres działań rozwijających zainteresowania ekologiczne i ma w tym zakresie znaczące osiągnięcia. Ze względu na kierunek przekształceń naszej gminy (z obszaru wysoko uprzemysłowionego w region turystyczny) rodzi się potrzeba zapoznania młodzieży z bogactwem przyrodniczym regionu.

Cele projektu:

-zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży

-propagowanie spędzania go w atrakcyjny sposób

- wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o materiały do prowadzenia zajęć ekologicznych i medialnych

- pobudzenie aktywności uczniów  do działań na rzecz rozwoju własnej miejscowości poprzez poznawanie  walorów przyrodniczych

- inwentaryzacja bogactwa przyrodniczego gminy

- promocja walorów przyrodniczych

 

Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach to impreza zorganizowana w ramach współpracy z OTOP. Jest ona właśnie jednym ze zrealizowanych elementów projektu.