Egzamin gimnazjalny w nowej formule

        Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Ma on sprawdzać opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zapisane zostały w nowym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Materiały do pobrania:

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

Prezentacja "Egzamin gimnazjalny 2012"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia dodatkowe dla trzecioklasistów

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Lp.

Prowadzący

Termin

1.

B. Bednarczyk

Czwartek 14.30-15.15

2.

J. Janikowski

Wtorek 13.30-15.00

3.

Ad. Kogut

Środa 14.30-15.15

4.

K. Kawka

Poniedziałek 13.40-14.25

5.

  W. Król

 Środa 14.30-15.15

6.

M. Wintoniak

 Środa 13.40-14.25